Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Základné pojmy

Dobrovoľníctvo je podľa Všeobecnej deklarácie dobrovoľníctva „základným stavebným kameňom občianskej spoločnosti. Oživuje najvznešenejšie túžby ľudstva - úsilie o mier, slobodu, príležitosti, bezpečnosť a spravodlivosť pre všetkých.“

Dobrovoľníctvo je jedným z kľúčových rozmerov aktívneho občianstva a demokracie, ktoré uvádza do praxe hodnoty ako sú solidarita a rovnosť príležitostí. Je záväzkom vynaloženia času a energie v prospech komunity a spoločnosti ako celku. Je vykonávané slobodne, bez očakávania finančného zisku. Práve princíp bezodplatnosti je ústrednou črtou dobrovoľníctva.

Dobrovoľníctvo je zároveň spôsob ako jednotlivci môžu uplatňovať svoje práva a povinnosti ako členovia spoločnosti, spôsob ako sa učiť, rozvíjať a využívať naplno svoj ľudský potenciál. Poskytuje možnosť nadväzovať kontakty a vzťahy bez ohľadu na rozdiely, je možnosťou ako spolu žiť a pracovať na inovatívnych riešeniach dôležitých výziev našej doby.

Pod pojmom dobrovoľníctvo rozumieme všetky formy dobrovoľníckych aktivít; formálne alebo neformálne, na čiastočný alebo plný úväzok, doma alebo v zahraničí, trvajúce jeden deň, či niekoľko rokov, a to v rôznych verejnoprospešných oblastiach. Dobrovoľníctvo je vykonávané na základe vlastného rozhodnutia, z vlastnej vôle a podľa vlastného výberu a motivácie, bez záujmu o finančný zisk.

Princípy dobrovoľníctva sú nasledovné:

- dobrovoľníctvo prináša prospech komunite aj dobrovoľníkovi,

- dobrovoľníctvo je vždy záležitosťou slobodnej voľby jednotlivca,

- dobrovoľnícka práca je neplatená,

- dobrovoľníctvo je činnosťou, z ktorej nevzniká nárok na získanie dôchodku, dávok nemocenského poistenia, podpory v nezamestnanosti, štátnych sociálnych dávok alebo iných štátnych príspevkov. Nezakladá ani účasť na povinnom zdravotnom poistení, (preto si ho v čase dobrovoľníckej činnosti, pokiaľ ho dobrovoľník nemá hradené inak, musí v príslušnej zdravotnej poisťovni uhradiť sám),

- dobrovoľníctvo je aktivita vykonávaná v rámci neziskového sektora,

- dobrovoľníci nenahrádzajú platených zamestnancov ani pre nich nepredstavujú hrozbu,

- dobrovoľníctvo rešpektuje práva, dôstojnosť a kultúru ostatných,

- dobrovoľníctvo podporuje ľudské práva a rovnosť šancí.

Vysielajúcou organizáciou je občianske združenie Cesta domov, ktoré vyberá, pripravuje a vysiela dobrovoľníkov na dohodnuté miesto výkonu ich dobrovoľníckeho programu. Cesta domov, o.z. zariadi všetko potrebné, aby dobrovoľníkovi sprostredkovala možnosť pracovať s miestnymi ľuďmi v oblasti, v ktorej bude pôsobiť, a tiež možnosť sa od nich veľa nového naučiť.

Dobrovoľník je osoba staršia ako 18 rokov a mladšia než 70 rokov, ktorá bez nároku na odmenu vo svojom voľnom čase zo svojho slobodného rozhodnutia poskytuje svoju službu, vedomosti a schopnosti v prospech inej osoby/osôb. Túto činnosť vykonáva z vlastnej vôle a bezodplatne, a to na základe prihlášky do dobrovoľníckeho programu doručenej vysielajúcej organizácii spôsobom a v lehote podľa týchto Pravidiel a podmienok a následného podpisu zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, uzavretej medzi dobrovoľníkom a vysielajúcou organizáciou.

Hostiteľská organizácia je organizácia, ktorá prijíma dobrovoľníka a u ktorej dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť.

Cieľová krajina je krajina, v ktorej dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť.

Koordinátor je osoba, ktorá zodpovedá za organizáciu a priebeh dobrovoľníckeho programu. Pomáha dobrovoľníkovi adaptovať sa v prostredí hostiteľskej organizácie a taktiež mu/jej pomáha s riešením prípadných problémov súvisiacich s výkonom dobrovoľníckej činnosti.

Trvanie dobrovoľníckeho programu.

Za začiatok dobrovoľníckeho programu/pobytu sa považuje vopred dohodnutý deň, v ktorý dobrovoľník príde do hostiteľskej organizácie v Manvi.

Za koniec dobrovoľníckeho programu/pobytu sa považuje vopred dohodnutý deň, v ktorý dobrovoľník opustí hostiteľskú organizáciu.

Dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je výslovne uvedené inak.