Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Pravidlá a odporúčania pre sponzorov

PROGRAM EDU AID / PODPORME VZDELÁVANIE DETÍ

Cieľom tohto programu je podpora vzdelávania najchudobnejších detí v Indii, ktoré síce do školy chodiť chcú, ale ich rodina nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby sa ich deti mohli do vzdelávacieho procesu zapojiť. Na to, aby tento program mohol čo najúčinnejšie fungovať, je potrebné postupovať podľa základných pravidiel rozvojovej spolupráce a citlivo pristupovať ku kultúre, v ktorej podporované deti žijú. Aby sme predišli závislosti podporovaných detí na poskytovanej pomoci, vyberáme postupy, ktoré zvyšujú sebestačnosť detí a ich nezávislosť v živote. Aby to bolo možné dosiahnuť, je nevyhnutne potrebné pochopenie a spolupráca zo strany všetkých sponzorov. Tieto Pravidlá a odporúčania vychádzajú z dlhoročných skúseností pracovníkov, ktorí pôsobili na rôznych rozvojových projektoch v zahraničí, a taktiež zo skúseností iných občianskych združení. Rešpektujte preto prosím tieto Pravidlá a odporúčania, aby sme spoločne mohli čo najefektívnejšie pomáhať.

1. PROGRAM EDU AID / PODPORME VZDELÁVANIE DETÍ A SPÔSOB VYUŽITIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Sponzor svoj finančný dar poskytuje v prospech konkrétneho dieťaťa zaradeného do programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí. Každému sponzorovi je pridelený špecifický symbol a každému dieťaťu je pridelený variabilný symbol, na základe ktorých sú identifikované platby. Aby sa dosiahlo správnej identifikácie prijatej platby, je potrebné vždy uvádzať pridelené symboly pri zadávaní príkazu na úhradu. Na zabezpečenie správneho párovania Vašich platieb je efektívne zriadiť trvalý príkaz na úhradu so zadaním všetkých potrebných údajov. Špecifický aj variabilný symbol bude každému sponzorovi oznámený pred zahájením podpory dieťaťa. Podľa špecifického symbolu pridelenému sponzorovi sú v systéme identifikované všetky platby sponzora vrátane tých, ktoré sú určené na iné účely ako na podporu konkrétneho dieťaťa.

Váš finančný dar na štúdium dieťaťa je využitý týmto spôsobom:

 

 • 90 % darovanej čiastky pokrýva niektoré náklady na vzdelávanie pre podporované dieťa. Konkrétne je z neho úplne alebo čiastočne hradený poplatok za štúdium, vzdelávacie kurzy, zdravotná starostlivosť, poplatky za pripustenie ku skúškam, poplatky za knižnicu. Deti, ktoré bývajú na internáte, majú z týchto prostriedkov čiastočne hradené náklady na internát a stravu. Deti, ktoré denne do školy dochádzajú, majú z finančného daru čiastočne hradené výdavky na školský autobus. Deti z veľmi zlých sociálnych podmienok dostávajú aj školské uniformy, topánky a učebnice.
 • 10 % darovanej čiastky je využitých na režijné náklady spojené s realizáciou programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí, predovšetkým na odmenu za administratívu, poštovné, na výrobu fotografií a propagačných materiálov, na bankové poplatky, na transfer finančných prostriedkov do zahraničia, atď.

 

V prípade úspechu Vami sponzorovaného "školáka" a jeho postupu na vyššie štúdium, kedy je dieťa zaradené do kategórie "študent", sa minimálna ročná čiastka na jeho podporu zvyšuje. Je to z dôvodu zvýšenej nákladovosti tohto stupňa štúdia. Ak k tejto okolnosti dôjde, budete o zmene dostatočne vopred informovaný a požiadaný o akceptáciu tohto zvýšenia podpísaním priloženej zmluvy.

V prípade, že aj po ukončení štúdia či účasti Vami vybraného dieťaťa v programe budete na náš účet zasielať finančné dary, budú tieto dary využité na podporu detí. Náš zahraničný partner je zmluvne zaviazaný plniť dohodnuté podmienky, ktorých súčasťou je spracovanie podkladov detí registrovaných v programe, odpovede na individuálne otázky od sponzorov, postup detí na vyšší stupeň vzdelávania, atď. Komunikácia sa uskutočňuje všetkými komunikačnými prostriedkami, ktoré sú v danej krajine dostupné. Napriek tomu môže z dôvodu úrovne techniky a odlišného vnímania času v rozvojových krajinách dochádzať k zdržiavaniu, hoci sponzorom v prípade dotazu do zahraničia garantujeme odpoveď do 30 dní.

2 KOREŠPONDENCIA S PODPOROVANÝM DIEŤAŤOM

Prostredníctvom korešpondencie môžete udržiavať priamy kontakt s dieťaťom, ktoré podporujete. Každý sponzor dostane od dieťaťa 2 správy ročne, výročnú správu a aktuálnu fotografiu. Prvý list od dieťaťa Vám bude doručený do štyroch mesiacov od pripísania prvej splátky finančných prostriedkov, ku ktorým sa zaviažete v sponzorskej zmluve, na účet Cesta domov, o.z.. Korešpondencia s dieťaťom je pre Vás signálom, že Vaša pomoc má konkrétneho príjemcu. Reálny čas na doručenie korešpondencie od detí je tri až štyri mesiace.

Cieľom korešpondencie medzi dieťaťom a sponzorom nie je nadväzovanie silných citových väzieb. Korešpondencia medzi chudobným dieťaťom a sponzorom z bohatšej krajiny môže dieťa za určitých okolností poškodzovať. Pri písaní listov dodržiavajte prosím nasledovné odporúčania:

1. Neponúkajte dieťaťu žiadnu pomoc nad rámec programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí. Takéto konanie vyvoláva u detí závislosť a spoliehanie sa na pomoc od druhých a tak bráni snahám programu o samostatnosť a nezávislosť detí.

2. Nesľubujte a neposielajte dieťaťu finančnú hotovosť.

3. Nesľubujte dieťaťu pozvanie na Slovensko a Vašu návštevu v krajine dieťaťa, ak to nemyslíte vážne, alebo to nie je reálne.

4. Nežiadajte dieťa o vyjadrenie prianí týkajúcich sa vecných darov, alebo aby sa Vám zverilo so svojimi prianiami a potrebami, pretože by to zo strany dieťaťa alebo jeho rodiny mohlo byť chápané ako ponuka ďalšej pomoci z Vašej strany. Existuje možnosť mimoriadnych platieb v prospech dieťaťa, ale len v prípade, ak sa dieťa alebo jeho rodina dostane do krízovej situácie (zdravotnej, humanitárnej, atď.). Pripísanie mimoriadnych platieb v prospech dieťaťa na žiadosť sponzora je možné po posúdení a odsúhlasení našim zahraničným partnerom. Ak partnerská organizácia žiadosť sponzora zamietne ako neopodstatnenú, nebudeme môcť žiadosti vyhovieť.

5. Posielanie balíkov s darčekmi a cennosťami je neefektívnym spôsobom obdarovania, ktoré navyše vyvoláva závisť a nevraživosť zo strany ostatných neobdarovaných detí. Z tohto dôvodu doručenie darčekov alebo balíka nesprostredkovávame. Doručiť dieťaťu je možné len papierovú poštu – list, pohľadnicu, fotografie.

6. Dieťa je možné obdarovať finančným darom do Fondu darčekov (variabilný symbol 0999), z ktorého bude pre deti z programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí, zabezpečený nákup praktického darčeku (školské potreby, oblečenie, hygienické potreby, atď.), alebo budú prostriedky fondu použité na nákup darčekov pre celú triedu Vami sponzorovaného dieťaťa. Takto bude zabezpečené, aby bolo každé dieťa v triede obdarované a necítilo sa menejcenné. Do Fondu darčekov môžete prispievať aj nezávisle na Vašich pravidelných platbách kedykoľvek počas roku. Pokiaľ takto urobíte, nespomínajte v liste dieťaťu sumu finančnej podpory, keďže hodnota darčeka nemusí zodpovedať poskytnutej sume.

7. Najlepším spôsobom komunikácie s dieťaťom je krátky list alebo pohľadnica. Povzbuďte ho v štúdiu, zaujímajte sa o jeho ciele, záujmy, rodinu. Dieťa poteší aj Vaša fotografia. V liste nespomínajte najnovšie vymoženosti vyspelej spoločnosti, ktoré vytvárajú mylný obraz o bezstarostnom živote v Európe. Tieto túžby vytŕhajú dieťa z jeho komunity a bránia rozvoju, o ktorý týmto programom usilujeme.

8. Vaša korešpondencia je zasielaná na adresu našej partnerskej organizácie, nie priamo rodine dieťaťa. Adresy bydliska detí neposkytujeme z týchto dôvodov:

 

 • Poštové služby vo vidieckych oblastiach sú obmedzené, rodiny často adresu nemajú.
 • V prípade získania sponzorovej adresy rodinou by mohlo dochádzať k citovému nátlaku zo strany rodiny na sponzora.
 • Snažíme sa chrániť súkromie rodiny a dieťa. V prípade nevhodnej korešpondencie z pohľadu kultúrnych rozdielov má koordinátor právo list nedoručiť. Priama korešpondencia medzi sponzorom a dieťaťom nie je vhodná aj z dôvodu, že by ju rodina dieťaťa mohla zneužiť na ľahké získanie materiálneho zabezpečenia bez vlastnej snahy (priame platby).

 

9. V prostredí, z ktorého deti pochádzajú nie je zaužívané písať listy a vyjadrovať svoje emócie. Deti preto nie sú zručné v písomnom vyjadrovaní sa a musia listy písať s pomocou sociálneho pracovníka, no aj napriek tomu môžu listy pôsobiť stručne a formálne. Listy bývajú prekladané sociálnymi pracovníkmi, preto niektoré výrazy môžu znieť nedetsky.

3 OSOBNÉ STRETNUTIA S PODPOROVANÝMI DEŤMI

Pri osobných stretnutiach sponzorov s podporovanými deťmi je nevyhnutné byť opatrný a citlivý, pretože neznalosť kultúrneho a sociálneho prostredia, prípadne nevhodné správanie môžu mať na dieťa negatívny vplyv.

Ak si želáte podporované dieťa osobne navštíviť, odporúčame využiť organizované cesty, ktoré organizujeme na základe záujmu zo strany sponzorov.

Ďalšou alternatívou ako je možné navštíviť dieťa je dobrovoľnícky program nášho občianskeho združenia alebo zapojenie sa do partnerského dobrovoľníckeho projektu Misia India.

Ak sa rozhodnete uskutočniť návštevu vo vlastnej réžii, rešpektujte prosím nasledujúce pravidlá:

 

 • Minimálne mesiac pred Vašou návštevou nás informujte o svojom zámere. Oznámime to partnerskej organizácii, ktorá pre Vás zabezpečí osobu - doprovod počas Vášho pobytu.
 • Návšteva dieťaťa v mieste jeho bydliska si vyžaduje zváženie viacerých faktorov. Partnerská organizácia rozhodne, či je vhodné dieťa navštíviť v jeho dedine, škole alebo v priestoroch partnerskej organizácie. Preto nás o Vašom zámere informujte a konzultujte ho vopred.
 • Náklady, ktoré vzniknú partnerskej organizácii v súvislosti s Vašou návštevou (doprava, občerstvenie, služby zamestnancov), je vhodné uhradiť na mieste formou daru.

 

Návšteva dieťaťa na Slovensku z dôvodov finančnej a procesnej náročnosti nie je možná.

4 UKONČENIE SPONZORSTVA DIEŤAŤA

Vašu účasť v programe si veľmi vážime. Je dobrovoľná a hocikedy v priebehu podpory dieťaťa ju môžete ukončiť.

Pokiaľ si sponzor želá ukončiť svoju účasť v programe Edu aid / Podporme vzdelávanie detí, môže tak urobiť písomným oznámením občianskemu združeniu Cesta domov. V deň oznámenia zanikajú sponzorovi finančné a morálne povinnosti voči podporovanému dieťaťu aj voči občianskemu združeniu a dieťa prechádza naspäť do databázy dostupných detí a budeme pre neho hľadať nového sponzora.

Ak sponzor neuskutoční pravidelnú platbu, ku ktorej sa v sponzorskej zmluve zaviazal a nereaguje na nami zaslanú pripomienku do dvoch (v prípade e-mailovej pripomienky) či jedného (v prípade poštovej pripomienky) mesiaca od ich doručenia, jeho podpora konkrétnemu dieťaťu v programe sa považuje za ukončenú a pre dieťa budeme hľadať iného sponzora.

Účasťou v programe nestráca ani dieťa, ani jeho rodina možnosť slobodného rozhodovania sa. Keďže program je realizovaný v zložitých podmienkach rozvojových krajín, môže sa stať, že dieťa ukončí svoju účasť v programe pred dokončením svojich štúdií. Najčastejšie sa tak stáva z nasledovných dôvodov:

 

 1. rodina sa odsťahuje do vzdialenej oblasti a zabezpečiť účasť dieťaťa v programe by bolo nemožné,
 2. dieťa, obzvlášť staršie, uzavrie manželstvo alebo dievča v programe otehotnie a preruší štúdium,
 3. dieťa stratí záujem o štúdium,
 4. dieťa alebo rodina dieťaťa hrubo poruší pravidlá programu.

 

Sponzor by si mal byť týchto rizík vedomý.

O ukončení účasti dieťaťa v programe, či už predčasnom alebo riadnom, je sponzor občianskym združením Cesta domov informovaný do troch mesiacov od vzniku takejto situácie. Sponzorovi je e-mailom alebo poštou zaslaný oficiálny dokument partnerskej organizácie („Leaving Form“), v ktorom sú okrem iného uvedené dôvody ukončenia účasti dieťaťa v programe.

Ak Vami vybrané dieťa riadne alebo predčasne ukončí školskú dochádzku, Váš záväzok voči dieťaťu zaniká. Napriek tomu Vám nevzniká nárok na vrátenie už poskytnutých finančných príspevkov. Všetky finančné prostriedky darované do programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí sú účelovo využívané podľa bodu 1 na podporu vzdelávania detí.

Keď dieťa ukončí účasť v programe, zanikne aj možnosť vzájomnej korešpondencie medzi dieťaťom a sponzorom, prostredníctvom o.z. Cesta domov, keďže program Edu aid / Podporme vzdelávanie detí je predovšetkým projektom rozvojovým. Hlavným cieľom tohto programu je umožnenie vzdelávania najchudobnejším deťom, a tak zároveň podporovať aj komunitu, v ktorej dieťa žije (rodina, dedina/mesto). Budovanie citových väzieb medzi dieťaťom a sponzorom je samozrejme prirodzené, avšak nie je prvoradým dôvodom Vašej účasti v programe. Je pochopiteľné, že vzniknuté citové väzby nie je ľahké prerušiť, no sme presvedčení, že práve prerušením týchto väzieb dopomôžete dieťaťu k tomu, aby sa osamostatnilo a naplno mohlo využívať získané schopnosti a zručnosti. Do programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí sú zapojené ďalšie deti, ktoré ešte sponzora nemajú, a preto sa všetka naša činnosť sústreďuje na nich. Administratívne úkony spojené s deťmi, ktorých účasť v programe bola ukončená by reálne znižovali možnosť podpory ďalších detí, ktoré to potrebujú.

5 OSTATNÉ

Občianske združenie Cesta domov nebude využívať poskytnuté údaje na iné účely ako nasledovné: evidencia v databáze sponzorov, identifikácia prijatých platieb, informačná činnosť o programe, činnosť organizácie a spracovávanie prípadných potvrdení o prijatých daroch.

Občianske združenie Cesta domov má právo tieto Pravidlá a odporúčania pre sponzorov jednostranne upravovať v závislosti od vývoja a získaných skúseností s doterajším priebehom programu. Pozmenenú a aktualizovanú verziu Pravidiel a odporúčaní sponzorovi zašle na jeho e-mailovú alebo korešpondenčnú adresu. E-mailová komunikácia sa považuje za rovnocennú písomnému poštovému styku.

Záleží nám na tom, aby sme Vám boli schopní vždy včas doručiť aktuálne informácie. Preto Vás prosíme, aby ste nám zmenu korešpondenčnej alebo e-mailovej adresy, či telefónneho čísla čo najskôr oznámili.

Uhranením finančnej čiastky pre dieťa v programe Edu aid/ Podporme vzdelávanie detí potvrdzujete, že ste sa s týmito Pravidlami a odporúčaniami oboznámili a že ich akceptujete.