Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Pravidlá správania sa

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA

Tieto Pravidlá správania sa vytyčujú normy, ktoré od dobrovoľníkov očakáva nielen vysielajúca a hostiteľská organizácia, ale aj ľudia, s ktorými bude dobrovoľník žiť a pracovať.

Tieto Pravidlá správania sa boli vypracované na to, aby dobrovoľníkovi pomohli vyťažiť maximum zo svojho pobytu, ktorého priebeh bude vďaka týmto pravidlám hladší. Taktiež majú zaistiť, že s organizáciami a ľuďmi, s ktorými bude prichádzať do kontaktu, sa bude zaobchádzať s rešpektom, a že sa bude brať ohľad na kultúrne a iné odlišnosti.

Dobrovoľník berie na vedomie, že porušenie niektorého z týchto pravidiel môže mať za následok predčasné ukončenie jeho dobrovoľníckej zmluvy.

 

Dobrovoľník sa zaväzuje:

• vypočuť si radu alebo žiadosť zástupcu hostiteľskej organizácie a správať sa podľa nej,

• byť si vedomý toho, že nereprezentuje len vysielajúcu organizáciu, ale aj svoju krajinu pôvodu, a na základe toho sa správať,

• rešpektovať a snažiť sa pochopiť kultúru Indie. To znamená byť tolerantný k správaniu a odlišným prístupom zo strany miestnych ľudí (pričom zástupca hostiteľskej organizácie môže dobrovoľníkovi lepšie vysvetliť miestne kultúrne normy a poradiť mu). Dobrovoľník si je vedomý, že mnohé veci v Indii sa mu budú zdať nespravodlivé, zastaralé, možno až zvrátené, ale keďže boli v krajine budované storočia ak nie tisícročia, je veľmi ťažké, až nemožné ich pochopiť. Dobrovoľník ich nemôže zmeniť, ale ľudia samy musia alebo nemusia chcieť zmenu, k čomu im isto veľmi pomáha vzdelanie,

• dodržiavať pravidlá projektu, v ktorom bude vykonávať svoju činnosť, rešpektovať miestnu komunitu a poskytovateľov ubytovania pokiaľ ide o konzumáciu alkoholu,

• byť si vedomý prísnejších noriem a postojov pokiaľ ide o vzťah medzi opačnými pohlaviami a k pohlavnému styku v Indii a uvedomovať si dôsledky, ktoré nezodpovedný prístup v tejto oblasti môže mať na jednotlivcov a miestnu komunitu,

• správať sa ku všetkým ľuďom s rešpektom a dôstojnosťou,

• obliekať sa vhodne, s ohľadom na kultúrne normy spoločnosti, v ktorej pôsobí,

• nezúčastňovať sa politických demonštrácií a nelegálnych aktivít, ako aj nepodieľať sa na korupcii alebo iných finančných neprávostiach,

• akceptovať, že projekt a ubytovanie, ktoré mu bolo pridelené, je možné zmeniť len so súhlasom zástupcu hostiteľskej organizácie,

• kontaktovať zástupcu hostiteľskej organizácie mimo jeho pracovných hodín len v prípade núdze,

• snažiť sa o udržanie pozitívneho duševného prístupu počas celého svojho pobytu,

• konať ako svedomitý člen tímu projektu, pretože tím sa na neho spolieha ako na zodpovedného a zanieteného člena,

• zachovávať všetky pravidlá projektu, ktorého je súčasťou a rešpektovať ich ako ktorýkoľvek iný dobrovoľník a zamestnanec,

• pracovať usilovne, aby dosiahol nielen svoje osobné ciele, ale aj ciele projektu a ľudí a/alebo hostiteľskej organizácie,

• vypočuť si radu alebo žiadosť zástupcu hostiteľskej organizácie a správať sa podľa nej,

• informovať zástupcu hostiteľskej organizácie v prípade, ak by kedykoľvek nebol schopný plniť povinnosti, ku ktorým sa zaviazal,

• starostlivo zaobchádzať so všetkými materiálmi, ktoré využíva počas svojho pobytu a

• nevykonávať súčasne úlohu ako platený dodávateľ tovarov a služieb.

 

V miestach, kde bude dobrovoľník ubytovaný, sa zaväzuje:

• rešpektovať miestne zvyky a dodržiavať všetky pravidlá ubytovacieho zariadenia,

• predtým, ako niekoho pozve do svojej izby, overiť si s vedúcim ubytovacieho zariadenia, či je to možné,

• rešpektovať ubytovacie priestory, ktoré využíva a zaplatiť za všetky škody, ktoré spôsobil,

• udržiavať svoju izbu čistú a upratanú,

• nefajčiť v ubytovacích priestoroch,

• zostať v ubytovacom zariadení, ktoré mu bolo pridelené,

• doplatiť všetky svoje neuhradené telefónne a iné účty pred tým, ako opustí ubytovacie zariadenie.

Pokiaľ sa dobrovoľník delí o ubytovacie priestory s inými dobrovoľníkmi, je si vedomý, že to je miesto, kde ostatní odpočívajú a pripravujú sa na svoje každodenné úlohy. Z tohto dôvodu, treba dodržiavať stanovenú večierku, na základe ktorej treba do ubytovacích priestorov vrátiť do istej hodiny.

Všetky miestne pravidlá, zákony a zvyky je potrebné rešpektovať!

 

Ak by sa vyskytol akýkoľvek problém, dobrovoľník sa zaväzuje k tomuto postupu pre prípad problémov a sťažností:

• V prvom rade sa snaží vyriešiť akýkoľvek konflikt alebo problém priamo - na úrovni samotného konfliktu alebo problému, ktorý vznikol.

• Ak ho nie je schopný vyriešiť so zúčastnenými stranami, kontaktuje zástupcu hostiteľskej organizácie, ktorý sa pokúsi situáciu objasniť a vzniknutý problém riešiť.

 

ETICKÝ KÓDEX

1. Medziľudská tolerancia a veľkorysosť

• byť vnímavý k okoliu

• stotožniť sa s poslaním vysielajúcej organizácie, pre ktorú dobrovoľník vykonáva činnosť a podľa toho ju aj reprezentovať, na druhej strane správať sa spôsobom, ktorý neočierňuje iné organizácie

Dobrovoľníci sú veľkorysí v spoločenskom živote. Sú ochotní vypočuť si iných, rešpektujú odlišné názory a robia kompromisy, ak je to potrebné. Sú rozhodnutí budovať si skutočné vzťahy s miestnou komunitou a nielen s ostatnými dobrovoľníkmi a zamestnancami. Oceňujú, že miestni ľudia ich budú pozorovať s veľkým záujmom a sú pripravení zapájať sa do aktivít zakladateľa misie - Spoločnosti Ježišovej (jezuitov) aj v prípade, ak sú im také komunity neznáme, alebo ak nepatria medzi ich bežné preferencie. Uvedomujú si, že budú chápaní ako splnomocnenci jezuitov a ako predstavitelia „západu“ alebo „bohatého sveta“. Dobrovoľníci sú veľkorysí k predsudkom iných ľudí, zhovievaví a otvorení zmene pri svojich vlastných mylných predstavách. Vo všetkých svojich aktivitách konajú s rešpektom k dôstojnosti, hodnotám, histórii, náboženstvu a kultúre ľudí s ktorými pracujú, v súlade so základnými ľudskými právami a s Kódexom podávania správ a obrazového materiálu. Dobrovoľníci rešpektujú iné organizácie, neprezentujú ohľadom nich zavádzajúce alebo klamlivé verejné vyhlásenia.

 

2. Túžba pomáhať

• byť vnímavý k potrebám ľudí a plniť úlohy, ku ktorým sa dobrovoľník zaviazal

Dobrovoľníci konajú na základe solidarity a nie čisto zo súcitu s chudobnými. Uvedomujú si, že svojou činnosťou zohrávajú nezanedbateľnú úlohu v naprávaní krívd a nerovností, ktoré sú do značnej miery spôsobené a udržiavané krajinami vyspelého sveta. Dobrovoľníci žijú jednoducho, prevažne z miestnych zdrojov a nepodporujú ekonomické a sociálne rozdiely uprednostňovaním cestovania pred prácou, alebo izolovaním sa od miestnych spoločenstiev. Ich činnosť by mala byť službou spoločenstvu, vykonávaná v pokore, viac než pre naplnenie osobných potrieb a dojmov. Takýmto spôsobom sa dobrovoľníci stávajú poslancami zmeny.

 

3. Prispôsobivosť a kultúrna otvorenosť

• požiadať o pomoc, ktorú pri svojej činnosti dobrovoľník potrebuje

Dobrovoľníci sú prispôsobiví a flexibilní. Neposudzujú nové kultúry na základe svojich štandardov a kritérií, ale vyhľadávajú a tešia sa, že môžu využívať nové uhly pohľadu. Zastávajú úprimný a nezaujatý postoj k novým kultúram, aj ak sa im zdajú byť nevysvetliteľné. Neprikláňajú sa k posudzovaniu typu „oni“ a „my“. Sú odhodlaní učiť sa a rásť prostredníctvom snahy porozumieť rozdielom. Ak je pre nich zložité prispôsobiť sa, snažia sa zaujať aj v situácii kultúrneho šoku, choroby, smútku za domovom nezaujatý postoj. Hľadajú podporu a ponúknutú pomoc prijímajú ochotne.

 

4. Sebestačnosť

• byť tímovým hráčom

Dobrovoľníci sú schopní čeliť meniacim sa a zložitým situáciám. Sú nezávislí a majú emocionálnu výdrž. Uprednostňujú riešenie problémov priamo, predtým ako sa obrátia na nejakú autoritu o pomoc. Napriek tomu si vážia rady skúsenejších, sú ochotní pracovať pod vedením a rešpektujú autoritu. Správajú sa ku všetkým s úctou.

 

5. Spôsobilosť a spoľahlivosť

• byť spoľahlivý

• poznať a brať na vedomie svoje limity (časové aj zdravotné)

• nezneužívať prejavenú dôveru

Dobrovoľníci poznajú svoje schopnosti a zručnosti a vedia, kde majú nedostatky a čo potrebujú zlepšiť. Sú spoľahliví. Myslia tvorivo. Majú schopnosť rozoznať, kedy úloha alebo situácia presahuje ich možnosti a primerane ju delegujú (t.j. poveria ňou niekoho iného).

 

6. Citlivosť v obliekaní sa

Dobrovoľníci si uvedomujú, že všade na svete sa ľudia obliekajú odlišne a nie všade sa rovnaký druh oblečenia považuje za dostatočne diskrétny. Aby predišli nepríjemnostiam, ktoré by im mohlo príliš vyzývavé oblečenie spôsobiť, nenosia oblečenie, ktoré je nevhodné:

• oblečenie odhaľujúce vrchnú časť ramien (oblečenie bez rukávov), nevhodné sú aj tričká na ramienka,

• oblečenie s hlbokým výstrihom,

• príliš tesné oblečenie,

• priesvitné oblečenie,

• krátke oblečenie, ktoré nesiaha aspoň po kolená,

• oblečenie, ktorého súčasťou sú diery,

• oblečenie odhaľujúce brucho,

• oblečenie odhaľujúce spodnú bielizeň a

• oblečenie (alebo tetovanie), na ktorom sú zobrazené nevhodné symboly, obrázky alebo slová (napr. propagujúce drogy, alkohol, nevhodné odkazy, nevhodná grafika, atď.).

Účesy a doplnky by nemali ohrozovať bezpečnosť pri práci, ani inak prekážať v práci.

 

7. Ochrana bezpečnosti a zdravia

• povinnosť dbať na svoju bezpečnosť a ochranu zdravia ako aj bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých prítomných

Dobrovoľníci si uvedomujú, že vzhľadom na iné podmienky, ktoré im nie sú známe, je riziko ohrozenia ich bezpečnosti väčšie ako v známom prostredí. Preto sa dobrovoľníci správajú tak, aby neohrozovali bezpečnosť svojej osoby, bezpečnosť iných dobrovoľníkov alebo zamestnancov, ani bezpečnosť miestnych ľudí. Nechajú si poradiť, prípadne sa radšej spýtajú, ak si svojim konaním, prípadne následkami svojho konania, nie sú istí.

 

Dobrovoľník prehlasuje, že si vyššie uvedené pravidlá a Etický kódex prečítal, ich obsahu rozumie a zaväzuje sa ich dodržiavať. Na dôkaz toho, sú pre neho právne záväzné ich podpisuje.