Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Stanovy

STANOVY  OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA

podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

 

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

 1. Občianske združenie má názov Cesta domov (ďalej len združenie).
 2. Sídlom združenia je Špačinská cesta 5, 91701 Trnava.
 3. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým záujmovým združením fyzických a právnických osôb.
 4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.
 5. Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

 

 

 

Článok 2

Cieľ a činnosť

 1. Cieľom združenia je

a) prezentácia potreby humanitárnej a rozvojovej pomoci pred širokou verejnosťou, jej organizovanie a efektívne (spätne kontrolované) poskytovanie bez akejkoľvek diskriminácie

b) vykrytie nedostatku služieb pre obete domáceho násilia v Slovenskej republike.

 

 1. Združenie vykonáva prevažne nasledovnú činnosť:

-          organizovanie cielenej humanitárnej a rozvojovej pomoci doma i v zahraničí a vyhlasovanie verejných zbierok,

-          poskytovanie všeobecne prospešných služieb v zahraničí, s dôrazom na sociálnu pomoc opusteným, týraným alebo inak zraniteľným ľuďom a ich rodinným príslušníkom,

-          reintegrácia ľudí, obzvlášť detí, ktoré boli vplyvom rôznych podmienok, najmä zdravotných a sociálnych, vyčlenené zo spoločnosti, marginalizované a diskriminované,

-          konkrétna pomoc ženám a deťom v životne náročných a záťažových situáciách,

-          zlepšenie kvality života detí a dospelých najmä v rozvojových krajinách,

-          poskytovanie komplexných poradenských služieb (právne, psychologické, sociálne) ženám v núdzi a obetiam domáceho násilia,

-          organizovanie  programu podpory núdznych detí v rozvojových krajinách,

-          výber, evidenciu, prípravu a vysielanie dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti do zahraničia.

 

 

 

Článok 3

Členstvo

 

 1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi združenia.
 2. O prijatí za člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 4. Členstvo zaniká:

a)      vystúpením – v deň doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu,

b)      vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

c)      úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

d)     zánikom združenia.

 

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 

 1. Člen má právo:

a)      zúčastňovať sa členskej schôdze a hlasovať na nej,

b)      zúčastňovať sa na činnosti združenia,

c)      voliť a byť volený do orgánov združenia,

d)     predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom združenia,

e)      byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a pripravovaných aktivitách,

 

 

 1. Člen má tieto povinnosti:

a)      dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky   a stanovy združenia,

b)      plniť uznesenia orgánov združenia,

c)      aktívne sa podieľať na činnosti združenia,

d)     zaplatiť ročný členský príspevok.

Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a)      valné zhromaždenie,

b)      predsedníctvo združenia,

c)      štatutárny orgán,

d)     revízna komisia.

Článok 6

Valné zhromaždenie

 

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.
 2. Valné zhromaždenie:

a)      schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,

b)      volí a odvoláva členov predsedníctva,

c)      volí a odvoláva členov revíznej komisie,

d)     schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o hospodárení,

e)      rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia,

f)       rozhoduje o zrušení združenia,

g)      rozhoduje o výške členských príspevkov na príslušný kalendárny rok.

3.  Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do 1. roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 20% členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie valného zhromaždenia je zásadne verejné a je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Hlasovanie valného zhromaždenia o personálnych otázkach môže byť tajné.

 

 

Článok 7

Predsedníctvo združenia

 

1.  Predsedníctvo združenia je výkonným orgánom združenia, za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2.  Predsedníctvo má najmenej 3 členov ( predseda, podpredseda, tajomník), ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Schádza sa najmenej dvakrát ročne, inak vždy, keď je zvolané oprávnenou osobou. Rokovania zvoláva a riadi predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu a ak nie je prítomný predseda, hlas podpredsedu.

 

 

3. Predsedníctvo najmä:

a)  volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,

b)  zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

c)  vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

d)  rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,

e)  rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,

f)  ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

Článok 8

Štatutárny orgán

 

1.  Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorého v prípade neprítomnosti zastupuje ním poverený člen predsedníctva. Je volený na dobu 3 rokov.

2.  Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

 

 

Článok 9

Revízna komisia

 

1.  Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

2.  Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

 1. Revízna komisia má troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. RK sa schádza najmenej 1 krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda RK. Revízna komisia je uznášaniaschopná,  ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich schválila nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

4.  Revízna komisia:

a)  kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,

b)  kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10

Hospodárenie združenia

 

1.  Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2.  Zdrojmi majetku sú:

-  členské príspevky,

-  dary od fyzických osôb,

-  dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,

-  dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,

-  príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,

-  reklamná a propagačná činnosť,

-  poplatky od dobrovoľníkov.

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

4.  Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.

5.  Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo štátu.

6.  Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

 

 

 

Článok 11

Zánik združenia

 

1.  Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením. O zániku rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.

2.  Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3.  Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.

 

 

 

Článok 12

Záverečné ustanovenia

 

1.  Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.

2.  Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

3.  Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.