Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Ochrana osobných údajov

Vážení sponzori a priaznivci občianskeho združenia Cesta domov,

 

v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR) Vám týmto zasielame formuláciu dobrovoľného súhlasu so spracovaním osobných údajov a informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (GDPR).

 

Občianské združenie Cesta domov dodržiava prísne pravidlá ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR (General Data Protection Regulation) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pre lepšie zorientovanie sa predkladáme praktický a zrozumiteľný prehľad informácií o spracúvaní osobných údajov.

Prečítajte si prosím nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pre Vás pripravili. V prípade akýchkoľvek otázok Vám ich rada zodpovie zodpovedná osoba na emailovej adrese india@cestadomov.sk

 

1. Prevádzkovateľ - je tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľom je Cesta domov, Starohájska 9, 91701 Trnava, Slovenská Republika, IČO: 42163501.

Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie. Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.

 

2. Dotknutá osoba - fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú

Občianske združenie Cesta domov spracúva iba také osobné údaje, aby mohlo pre svojich sponzorov poskytovať riadne služby vyplývajúce zo zmluvy.

 

Osobné údaje poskytuje sponzor dobrovoľne. Pokiaľ sú osobné údaje poskytované dobrovoľne, tieto sú spracúvané na základe súhlasu udeleného sponzorom.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

•   základné identifikačné údaje: titul, meno a priezvisko

•   kontaktné údaje: telefónne číslo, email, korešpondenčná adresa

• informácie získané z emailovej komunikácie - tu patria informácie o Vašich požiadavkách, sťažnostiach, reklamáciách na základe emailovej komunikácie

Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

3. Účel - je dôvod, prečo Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje. Účelom spracúvania osobných údajov je najmä správa vzťahu medzi sponzorom a občianskym združením Cesta domov na účely, na ktoré sponzor udelil svoj súhlas.

 

Osobné údaje spracúvame na tieto účely:

A. spracúvanie osobných údajov bez potreby Vášho súhlasu

spracúvanie na základe plnenia právnej povinnosti - zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

 

B. spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom za účelom

•  zasielania informačných emailov,

• výkonu práv a povinností sponzora občianskeho združenia Cesta domov,

• evidencie ako sponzora v občianskom združení Cesta domov,

• získavania osobných údajov prostredníctvom služby Google Forms a ich uchovávaním v službe DropBox

 

Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom – súhlas poskytnutý na vyššie uvedené účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sponzor mohol využívať všetky práva súvisiace s výkonom sponzorského vzťahu. Bez Vášho súhlasu Vám uplatňovanie týchto práv nevieme umožniť.

 

4. Dĺžka spracúvania osobných údajov – spracúvať osobné údaje budeme po dobu trvania Vášho sponzorského vzťahu.

 

5. Pre skvalitnenie nami poskytovaných služieb spracovávame Vaše osobné údaje automatizovane. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú využívané automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér a pod.

 

6. Osobné údaje člena nebudú poskytnuté tretej osobe okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon.

 

7. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

A. Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov:

B. Právo na prístup k osobným údajom

C. Právo na opravu

D. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

E. Právo na obmedzenie spracovania

F. Právo na prenositeľnosť údajov

G. Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

H. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

8. Uplatniť svoje práva môžete v občianskom združení Cesta domov, mailom na india@cestadomov.sk

Vyjadrenia a informácie k právam, ktoré si uplatníte, poskytujeme bezplatne. Ak je však žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok za administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za tieto administratívne náklady.

 

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

 

9. K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ a dobrovoľníci občianskeho združenia Cesta domov.

Občianske združenie Cesta domov je povinné písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Občianske združenie Cesta domov Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.


V Trnave, dňa 10. 8. 2018