Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Projekt Manvi

História

Mestečko Manvi v okrese Raichur sa nachádza v najzaostalejšej oblasti juhoindického štátu Karnataka, kde žije veľmi veľa ľudí, ktorí sú príslušníkmi kasty nedotknuteľných. Keď v roku 2002 prišli členovia Spoločnosti Ježišovej (jezuiti) do tohto mestečka, videli deti ako ťažko pracujú na poliach, ako pasú dobytok, videli deti tvrdo pracovať na horúcom slnku celé dni. Videli ženy, ako pracujú celý deň, prichádzajú domov neskoro večer a pripravujú večeru pre svoje rodiny. Bol to pohľad na ľudskú biedu, ktorý sa ich dotkol, a preto v roku 2004 založili školu Loyola. Školu výhradne určenú pre deti z kasty nedotknuteľných.

Kto sú „nedotknuteľní“ ?

Nedotknuteľní sa nazývajú aj daliti. Slovo dalit v staroindickom jazyku sanskrit znamená "zem", "rozdrvený" a vzťahuje sa na tie najspodnejšie kasty, resp. "vyčlenených", tých, ktorí nepatria do žiadnej kasty.

V tradičnej hinduistickej spoločnosti daliti boli tí, ktorí vykonávali najšpinavšie práce, zametali ulice, zbierali odpad, čistili kanále a pod. Tieto zamestnania boli považované za nečisté a táto "nečistota" sa prenášala aj na ľudí. Preto boli daliti vyčlenení zo spoločenského aj náboženského života, nesmeli vkročiť do chrámu, do školy, museli bývať za dedinou, nesmeli sedávať v tej istej časti autobusu ako príslušníci inej kasty a podobne. Ľudia z vyšších kást sa nesmeli stýkať s dalitmi, preto sa zaužíval hanlivý názov „nedotknuteľní“. Podľa hinduistických pravidiel a tradícií sa ľudia nedotknuteľnými rodia, čo je trestom za ich spáchané hriechy v minulých životoch.

Po získaní nezávislosti Indie bola ústavou z roku 1950 diskriminácia a poroba na základe kastovného systému oficiálne zrušená a zakázaná. Ústava taktiež zaviedla systém kvót, ktorý má nedotknuteľným zaručiť pätnásť percentný podiel pracovných miest v štátnej správe, samospráve a na univerzitách. Navzdory predpisom však nerovnosti a násilie voči nedotknuteľným stále pretrvávajú. V mestách sa kastovné rozdiely stierajú rýchlejšie, ale na vidieku stále pretrvávajú rôzne formy diskriminácie voči dalitom. Oddelené majú príbytky, školy, prístup k verejným službám. Nemôžu vlastniť pozemky, pracujú v hrozných podmienkach a bežne sú ponižovaní vyššími kastami aj políciou. Kastovnícky motivované vraždy, znásilnenia a iné prejavy násilia sú bežnou záležitosťou, výnimkou nie sú ani štátom sponzorované masakre.

„Nedotknuteľní“ v súčasnosti

V súčasnosti daliti tvoria veľkú časť indickej populácie, odhaduje sa, že ich je 160 až 200 miliónov. Neustále sú úmyselne utláčaní tými, ktorí sa nachádzajú na vyššom stupni spoločenského rebríčka. Daliti denne žijú v riziku ponižovania, diskriminácie, násilností a zotročenia. Podľa celosvetových výskumov sú daliti najpočetnejšou skupinou obetí moderného otroctva. Sú najnižšou a opovrhovanou kastou v indickom kastovnom systéme.

Human Rights Watch, medzinárodná mimovládna organizácia presadzujúca ľudské práva, nazýva situáciu dalitov v Indii "skrytý apartheid", porovnávajúc ju s bývalým apartheidom v Juhoafrickej republike.

Globálne riešenie problému kastovnej diskriminácie

Po zasadaní zvláštnej komisie kongresu Spojených štátov 6. októbra 2005 sa v indickej politickej aj občianskej sfére vynorila ďalšia významná diskusia na tému kastovnej diskriminácie v Indii. Niektoré z hlavných otázok zasadania boli: "Prečo trvalo tak dlho, kým sa svet dopočul o sústavných problémoch kastovnej diskriminácie v Indii? Prečo nikto nehovorí o súvislosti medzi kastovnou diskrimináciou a 25 miliónmi detských otrokov, obchodom s dievčatami, detskou prostitúciou, negramotnosťou a chudobou, každodennom znásilňovaní žien a žalostnými podmienkami bezmajetných robotníkov?"

Následne po zasadaní komisie v USA, 22. novembra 2005 aj britský parlament začal diskusiu o problémoch dalitov. Prostá odpoveď na spomenuté otázky je, že až donedávna to boli práve dominantné kasty, ktoré interpretovali realitu indickej spoločnosti pred svetom, aj pred Indiou samotnou. Tieto dominantné kasty stále ovládajú indickú spoločnosť.

Konkrétne riešenie problému

Jedinou možnosťou, ako sa dostať z poroby a útlaku, je kvalitné vzdelanie. Dalitské deti majú mizivú šancu dosiahnuť vzdelanie. V triede musia sedieť vzadu, bývajú verbálne aj fyzicky napádané učiteľmi aj spolužiakmi. A to sú tie šťastnejšie dalitské deti, ktoré sa vôbec dostanú do školy.

V roku 2004 založili jezuiti v najzaostalejšom regióne juhoindického štátu Karnataka školu Loyola a v roku 2007 k nej pribudla škola sv. Františka Xaverského, obe určené dalitským deťom, ktorých rodičia nemajú finančné prostriedky na to, aby mohli svoje deti posielať do školy. Na škole prebieha výučba v anglickom jazyku.

Keďže deti rástli, bolo treba doriešiť vyššie vzdelávanie, a tak v roku 2010 otvorili jezuiti v tom istom objekte dvojročnú univerzitnú prípravku Loyola (nadstavbu) v odboroch humanitné, prírodné vedy a obchod. V roku 2012 pribudla dvojročná vysoká škola Loyola poskytujúca bakalárske štúdium v odboroch humanitné vedy, prírodné vedy, obchod, sociálna práca a počítačové aplikácie.

Vízia projektu

Víziou projektu je prostredníctvom nových možností poskytnúť slobodu a nový život ľuďom, ktorí sú ignorovaní, utláčaní a chudobní, no napriek tomu túžia žiť a pracovať samostatne a aktívne sa zapájať do spoločenských a ekonomických procesov krajiny. Primárnou víziou projektu je priblížiť sa k nedotknuteľným.

Transformácia

Nie je divu, že transformácia dalitov, medzi ktorými jezuiti pôsobia, je fenomenálna. Daliti tejto misie sú viac sebavedomí, pripravení a angažovaní. Poznajú hodnotu vzdelávania a chcú posielať všetky deti do školy. Vedia, že boli mnohé roky diskriminovaní a teraz to chcú zmeniť. Ich deti v školách sú odhodlané študovať. Je radosť ich pozorovať ako dokážu komunikovať v angličtine, dokonca aj s cudzincami, ktorí prichádzajú do areálu školy. Tieto deti si uvedomujú svoju dôstojnosť a majú vyššie sebavedomie. Môžu sa sami rozhodovať. Zlepšilo sa zdravie a hygiena u detí.

Vzdelanie v anglickom jazyku prinieslo revolúciu do dedín a prebudenie medzi dalitmi.

Ženy sa stávajú silnejšími a začínajú si uvedomovať svoje práva a privilégiá vďaka ich účasti v ženských svojpomocných skupinách. Ľudia z vyšších kást nemôžu zneužívať ženy pre vlastné potešenie, pretože tieto ženy sa vďaka vzdelaniu a osvete začali brániť.

Súčasný problém projektu a jeho riešenie pomocou Cesta domov - o.z.

Škola Loyola a škola sv. Františka Xaverského, ktorá zahŕňa aj materskú školu, má v súčasnosti 923 študentov, zväčša dalitov. Na univerzitnej prípravke Loyola študuje 486 študentov a na vysokej škole Loyola 350 študentov. Rodičia študentov nemajú finančné prostriedky na to, aby svojim deťom hradili školné poplatky a výdavky spojené so školskou dochádzkou detí v plnej výške, a preto prispievajú len veľmi malými sumami. Ostatné náklady na vedenie školy ako aj náklady spojené s deťmi hradili doteraz členovia Spoločnosti Ježišovej, jezuiti, ktorí školu vedú. Kvôli nedostatku dotácií od súkromných donorov hrozí, že niektoré deti nebudú môcť vo vzdelávaní pokračovať.

Preto sa občianske združenie Cesta domov rozhodlo pomôcť, aby žiadne z detí nemuselo prerušiť, resp. ukončiť školskú dochádzku predčasne. Prostredníctvom programu Edu aid / Podporme vzdelávanie detí v Indii máte aj Vy možnosť pomôcť konkrétnemu dieťaťu a tým zabezpečiť, že Vami vybrané dieťa bude môcť vo vzdelávaní pokračovať a tak dostane šancu zlepšiť svoj život a vymaniť sa z kastovníckej poroby.

Vopred ďakujeme za prejavenú dôveru.

Projekt v Manvi