Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Výročná správa 2011

občianske združenie

Cesta domov

 

Výročná správa

rok 2011

 

Základné informácie

 

Meno spoločnosti: Cesta domov o.z.

Sídlo:  Špačinská cesta 5

917 01 Trnava

Slovenská republika

IČO:    42163501

Deň vzniku: 27.10.2010

Právna forma: Občianske združenie

  1. tel.:     +421 944 166 044

web:   www.cestadomov.sk

e-mail:           india@cestadomov.sk

 

Informácie o orgánoch spoločnosti

Predseda: Mgr. Lenka Rábarová, PhD.

Podpredseda: Mgr. Lucia Šabíková

Tajomníčka: Mgr. Lenka Fáziková

Členovia: Mgr. Petra Dzíbelová

Mgr. Erik Macháč

Mikuláš Vallo

  1. Mgr. Jana Vašková

 

Poslanie a ciele občianskeho združenia

Občianske združenie Cesta domov (ďalej len “združenie”) vzniklo v roku 2010 a stanovilo si nasledovné ciele:

-         organizovanie cielenej humanitárnej a rozvojovej pomoci doma i v zahraničí a vyhlasovanie verejných zbierok;

-         poskytovanie všeobecne prospešných služieb v zahraničí, s dôrazom na sociálnu pomoc opusteným, týraným alebo inak zraniteľným ľuďom a ich rodinným príslušníkom;

-         reintegrácia ľudí, obzvlášť detí, ktoré boli vplyvom rôznych podmienok, najmä zdravotných a sociálnych, vyčlenené zo spoločnosti, marginalizované a diskriminované;

-         konkrétna pomoc ženám a deťom v životne náročných a záťažových situáciách;

-         zlepšenie kvality života detí a dospelých najmä v rozvojových krajinách;

-         poskytovanie komplexných poradenských služieb (právne, psychologické, sociálne...) ženám v núdzi a obetiam domáceho násilia;

-         organizovanie programu podpory núdznych detí v rozvojových krajinách;

-         výber, evidenciu, prípravu a vysielanie dobrovoľníkov na výkon dobrovoľníckej činnosti do zahraničia.

 

Počas leta 2011 po skúsenosti v dobrovoľníckom projekte Misia India v južnej Indii sa združenie primárne zameralo na pomoc a podporu vzdelávania chudobných detí v Indii. Deti z najnižšej indickej kasty tzv. “nedotknuteľných” musia už od malička tvrdo pracovať, nenavštevujú štátne školské zariadenia, sú segregovaní na okraj spoločnosti a od vlády sa im nedostáva systematickej pomoci. Vzhľadom na politickú, spoločenskú a náboženskú situáciu žijú s víziou ťažkého života plného odmietnutia, potupy a tvrdej práce, z ktorej sa nevedia svojpomocne vymaniť. Jedným zo spôsobov, ako im pomôcť zmeniť tento ich osud, je poskytnúť im vzdelávanie, aby mali v budúcnosti šancu na nezávislosť, lepšie uplatnenie v spoločnosti, osobný a kultúrny rast.

 

Tieto ciele združenie napĺňa prostredníctvom konkrétnych činností, akými sú:

-         získavanie sponzorov pre financovanie vzdelávania a ubytovania chudobných indických detí v školskom internáte;

-         osveta a informovanie o situácii v Indii, možnostiach pomoci a aktívne propagovanie vzdelávacieho programu prostredníctvom:

-         webovej stránky zhromažďujúcej informácie o deťoch zaradených do programu na podporu vzdelávania;

-         prednášok, workshopov na rôznych podujatiach (napr. festivaly… ), písania príspevkov do novinových a webových médií o činnosti združenia;

-         možnosti stať sa dobrovoľníkom a aktívne sa zapojiť do prác na jednotlivých projektoch;

-         získavanie finančných prostriedkov pre výstavbu školských zariadení a internátov a s nimi súvisiacich projektov;

-         koordinácia a spolupráca s partnerskými indickými združeniami, ich podpora pri výbere detí do programu a s tým spojená administratíva, evidencia a aktualizácia informácií;

-         podpora pri riadení celého procesu od výberu a zaradenia dieťaťa do programu až po jeho ukončenie;

-         aktívna komunikácia so sponzormi, koordinácia korešpondencie medzi sponzorom a podporovaným dieťaťom, správa financií.

 

Financie na svoju činnosť združenie získava cez:

-         členské príspevky,

-         dary od fyzických osôb,

-         dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,

-         dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,

-         príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,

-         reklamná a propagačná činnosť,

-         poplatky od dobrovoľníkov.

 

Prehľad činností za rok 2011

Ľudia v najzaostalejšom regióne juhoindického štátu Karnataka sú ekonomicky chudobní, sociálne zaostalí, zanedbaní a väčšinou politicky bezmocní. To platí najmä pre dievčatá a ženy, ktoré hľadajú svoje vlastné postavenie ako ľudské bytosti v spoločnosti, ktorá ich dvojnásobne stigmatizuje a využíva. Situácia dalitov, najmä v okolí Manvi je žalostná. Nevlastnia žiadnu pôdu a sú chudobní. Ich živobytie a prežitie úplne závisí od bohatých vlastníkov pozemkov. Títo sú z vyšších kást a s obľubou vykorisťujú a utláčajú chudobné dalitské ženy, ktoré zneužívajú aj sexuálne, nehľadiac na ľudské práva a dôstojnosť. V oblasti je rozšírená detská práca.

 

Škola v Manvi a program Edu aid/Podporme vzdelávanie detí v Indii.

V roku 2004 založili indický jezuiti v meste Manvi školu Loyola a v roku 2007 k nej pribudla škola Xavier, obe určené dalitským deťom, ktorých rodičia nemajú finančné prostriedky na to, aby mohli svoje deti posielať do školy. Na škole prebieha výučba v anglickom jazyku. Keďže deti rástli, bolo treba doriešiť vyššie vzdelávanie, a tak v roku 2010 otvorili jezuiti v tom istom objekte dvojročnú univerzitnú prípravku (Pre University College) Loyola (nadstavbu) v odboroch humanitné a prírodné vedy a obchod.

Víziou projektu je prostredníctvom nových možností poskytnúť slobodu a nový život ľuďom, ktorí sú ignorovaní, utláčaní a chudobní, no napriek tomu túžia žiť a pracovať samostatne a aktívne sa zapájať do spoločenských a ekonomických procesov krajiny. Primárnou víziou projektu je priblížiť sa k nedotknuteľným.

Občianske združenie Cesta domov začalo podporovať tento projekt prostredníctvom programu Edu Aid/Podporme vzdelávanie detí v Indii. Cieľom programu je získavať finančných sponzorov, ktorí by prispievali na úhradu školného a školských pomôcok pre deti navštevujúce školu v Manvi, aby žiadne dieťa navštevujúce túto školu nemuselo ukončiť alebo prerušiť školskú dochádzku z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, nakoľko príjmy rodičov ani zdroje jezuitov nie sú dostačujúce na vykrytie všetkých nákladov spojených so školskou dochádzkou, akými sú napríklad stavebné a rekonštrukčné práce na škole, nákup zariadenia a školských pomôcok, platy pre učiteľov a pod.

 

Škôlka a škola v obci Jagir Pannur

V roku 2011 začali stavebné práce na škôlke a škole v obci Jagir Pannur. Obec Jagir Pannur je veľmi odľahlá a v monzúnovom období takmer neprístupná dedina, ktorá je pravidelne ohrozovaná povodňami, ktoré odrežú všetky cesty a ostatné komunikácie. Povodne a suchá sa tu striedajú každoročne. Pre nás šokujúca detská práca je tu na dennom poriadku, väčšina detí pasie dobytok. Rodičia sú nevzdelaní a preto je im neznáma aj hodnota vzdelania. Mnohé deti sú negramotné nielen z dôvodu absencie vzdelávacej inštitúcie, ale i z finančných dôvodov. Jezuiti sa rozhodli zastaviť tento čoraz viac narastajúci a alarmujúci problém. Škola v Jagir Pannure bude prístupná a prinesie prospech aj okolitým dedinám, keďže prijme najmenej 600 detí nielen z Pannuru, ale i z okolitých obcí. Vyučovať sa v nej bude v anglickom jazyku. Projekt je koordinovaný jezuitskou misiou Manvi-Pannur. Občianske združenie sa rozhodlo finančne podporiť stavebné práce na tejto škole.

 

Finančná správa

Po spustení spolupráce s misiou Manvi-Pannur bolo pre výstavbu školy v vyzbieraných 270 eur. Vďaka mnohým iným štedrým darom od sponzorov výstavba pokračovala rýchlo a tak sa ku škôlke začala pomaly stavať aj škola.

Na vzdelávanie detí a platy učiteľov v škole v Manvi bolo vyzbieraných 2676,99 eur.

Na administratívne náklady boli použité finančné prostriedky v hodnote 29,65 eur.

Celkové vyzbierané financie na výstavbu škôlky a školy v Jagir Pannure a na podporu vzdelávania detí v Manvi predstavovali v roku 2011 sumu 2946,99 eur.

 

Prehľad príjmov a výdajov za rok 2011

Príjmy

Edu Aid                                              2676,99 EUR

Stavba a zariadenie školy v Jagir Pannur                    270 EUR

Príjmy spolu                                    2946,99 EUR

 

Výdaje

Administratívne náklady  29,65 EUR

Výdaje spolu                                    29,65 EUR

 

  1. Zostatok k 31.12.2011                 2917,34 EUR