Novy Gety Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec bibendum consequat purus quis dictum. Curabitur nulla dolor, auctor ultrices elementum sed, blandit nec tellus.

Poplatky v Nava Sanidhya

Poplatok na dieťa v sirotinci Nava Sanidhya pokrýva všetky náklady na celoročný pobyt dieťaťa v sirotinci a čiastočne aj študijné poplatky v škole, ktorú dieťa navštevuje, resp. náklady na učiteľa v prípade individuálneho vzdelávania, keď dieťa nie je schopné navštevovať školu.

Sú to poplatky najmä za:

- štúdium (platy učiteľov, pomôcky na záujmovú činnosť, tance, hudba, maľovanie, vyšívanie, atď.),

- učebnice, zošity a písacie potreby,

- uniformy a školskú obuv,

- ubytovanie v sirotinci a kompletnú starostlivosť,

- stravu 5 krát denne (3 krát denne teplé jedlo, malé občerstvenie na desiatu a olovrant).

- zdravotnú starostlivosť, lieky,

- výlety a exkurzie,

- pomôcky na šport a hry,

- cestovné výdavky detí (presun do školy, k lekárovi..),

- hygienické potreby.